Denemeler

Kuran'da İsrailoğulları Neden Üstün Irk Olarak Tasvir Edilmiştir ?
Okunma: 6573
Umut Karadaş - Mesaj Gönder


Kuran'da İsrailoğulları Neden Üstün Irk Olarak Tasvir Edilmiştir ?

 
 Kuran'ı okumaya başlayan, surelere göz gezdiren veya ayetlerle haşır neşir olan birisi muhakkak ki İsrailoğulları'nın neden alemlere üstün kılındığını merak etmiştir ve bu soru onu bir süre düşündürmüştür. Öncelikle İsrail kelimesinin etimolojisini inceleyecek olursak, Yakub'un ünvanına verilen isimdir ve "Allah'ın kulu" manasına gelir. Bu nedenle Yakub'un soyundan gelenlere de İsrailoğulları ismi verilmiştir.

 Günümüzde "İsrail" olarak isimlendirilen devletin faaliyetlerine bakınca Kuran ile ne kadar uzak olduğunu anlayabiliyoruz. Kuran'da geçen İsrailoğulları'nın üstünlüğü, son yıllarda ön plana çıkan vahşi İsrail'i mi kastediyordu ? Bu sorunun cevabını vermeden önce, hangi ayetlerde nasıl bir tasvir ile ön plana çıkarılmış bu İsrailoğulları ona bakalım.

Bakara suresi 47. Ayet : "Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en’am ettiğim o ni’metimi hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım."

Duhan suresi 32. Ayet :  "Andolsun biz İsrailoğulları'na, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik."

Casiye suresi 16. Ayet : "Andolsun ki biz, İsrailoğulları'na Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık."

 Örnekleri çoğaltabileceğimiz bu ayetlerin ana fikri tahmin ettiğiniz üzere İsrailoğulları'nın üstün bir kavim olarak anlatılışıdır. Peki bu üstün kılma neye göreydi ? Yukarıda verdiğim örneklerden olan Duhan suresi 32. Ayet aslında sorunun cevabı için ufak bir mesaj veriyor. Parantez içinde yer alan "kendi zamanlarında" bilgisi, bu üstün kılmanın sadece belli bir zaman için söylendiğini belirtiyor. O zaman hangi zamandı sorusu bizi doğru yola götürecek ve diğer sorularımıza cevap verecek bir soruydu. Şimdi Antik Mısır'a doğru bir yolculuğa başlayalım ve yukarıda sorduğumuz soruların cevaplarını arayalım.

 Diktatörlüğün temellerinin atıldığı zamanlar belki de... Faşizm daha ortada yokken gelmiş geçmiş en büyük faşist Firavun'un hüküm sürdüğü bir Mısır... Kölelik, eziyet, işkence... O dönemlerde İsrailoğulları da Mısır'da ikamet ettiklerinden dolayı türlü eziyetlere ve köleliğe maruz kalmışlardır. Firavun bir gece rüyasında Beytü'l-Makdis'ten(Mescid-i Aksa)  gelen bir ateşin kendi kavmini yerle bir ettiğini yakıp küle dönüştürdüğünü ancak İsrailoğulları'na hiçbir zarar vermediğini görmüştür. Kahinler ise bu rüyayı; "İsrailoğulları'nın soyundan gelecek birinin Firavun'un liderliğine son vereceği " şeklinde yorumlamışlardır. Bu rüya üzerine Firavun o yıldan itibaren İsrailoğulları'nın doğan her erkek çocuğunu öldürmüştür.  

Allah tarafından Hz.Musa, İsrailoğulları'na yol gösterici olarak ve bu zulümden alıp çıkaran bir kurtarıcı olarak gönderilmiştir. Bir gece Hz.Musa kavmini alıp kaçtıktan sonra, peşine düşen Firavun'u Kızıldenizi ikiye yararak atlatmıştır. 
Bu olay Kuran'da şöyle yorumlanmıştır :

Taha suresi 77. Ayet : "Ve andolsun ki Biz, Musa (A.S)’a vahyettik ki: “Kullarımla gece (yola) çıkıp yürü! Sonra da (asanla) vurarak onlar için kuru bir yol aç! (Firavunun size) yetişmesinden korkma ve (suda boğulmaktan da) endişe etme!”

İşte Kuran'ın İsrailoğulları'nı üstün kılma durumu tam da bu olaylardan ibarettir. Firavun'un baskısı altında ezilen Yakub'un kavmine hem peygamber indirmiş, hem yol gösterici bir kitap vermiş(Tevrat) hem de bu sıkıntının içinden çekip çıkarmıştır. Böylece ilk paragrafta sorduğum sorunun cevabı kesinlikle hayırdır. Kuran günümüzdeki İsrail'i değil, Antik Mısır'daki İsrail'i kastediyordu. Ayrıca Kuran'da ırkçı bir yaklaşım bulunmadığının da altını çizmek isterim, İsrailoğulları bir ırk olarak üstün görülmemiştir sadece dönemin şartları içerisinde bazı imtiyazlara layık görülmüşlerdir. Kuran'da üstün kılma ancak takva yoluyla olur. (Takva : Günahlardan kaçıp, iyi bir insan olma yolunda yaşam sürme vb. anlamlara gelmektedir.) 
Hucuret suresinin 13.Ayeti de ırkçılık konusuna noktayı şu şekilde koymuştur :

"Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarınızı) tanıyasınız. Muhakkak ki Allah’ın indinde en çok kerim olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır."

İsrailoğulları'nın Kuran'da neden üstün kılındığı sorusunun cevabını verdik ancak sorular bununla tükenmiyordu. Kutsal kitapta Yakub'un soyuyla ilgili başka bilgiler de mevcuttu. Bu bilgiler bir zamanlar üstün kıldıkları İsrailoğulları'nı hiciv eden bilgilerdi. Bu durumu anlatan ayetleri sizinle paylaştıktan sonra, Hz. Musa yardımıyla kurtulan İsrailoğulları'nın yaşama nasıl devam ettiğini ve nankörlük banyosunda nasıl yıkandıklarını anlatacağım. Ama önce Kuran'ın bu olayı nasıl anlattığına bakalım :

Nisa suresi 160. Ayet : "Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri (alıkoymaları) sebebiyle, kendileri için helâl kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık."

Nisa suresi 161. Ayet : "Yasaklandığı halde faiz almalarından, başkalarının malını haksız yere yemelerinden dolayı; onlar arasından Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için, şiddetli bir azap hazırladık."

Bakara suresi 83.Ayet : " Biz, İsrailoğulları’ndan: “Allah’tan başkasına kul olmayın, ana-babaya, yakınlara (akrabaya), yetimlere ve miskinlere ihsanda bulunun, insanlara güzel söz söyleyin, namazı (hakkıyla) kılın, zekâtı verin.” diye misak almıştık. Sonra da sizden pek azınız hariç, (misakınızdan geri) döndünüz. Ve siz, yüz çeviren kimselersiniz."

Bakara suresi 100.Ayet : "Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez."

Bakara suresi 246. Ayet : Hz. Musa’dan sonra, İsrailoğulları’ndan ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine: “Bizim için bir melik beas et (görevlendir) de Allah’ın yolunda savaşalım.” demişlerdi. (O Peygamber de) dedi ki: “Eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa (farz kılınırsa) sizin savaşmamanızdan korkulur." (İleri gelenler): “Biz niçin Allah’ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız (arasından) çıkarılmıştık.” dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca (farz kılınınca) onlardan pek azı hariç, hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zâlimleri en iyi bilendir.

Maide suresi 64. Ayet : "Yahudiler Allah'ın eli sıkıdır derler. Sıkı olan onların elidir ve bu iddialarından dolayı Allah tarafından lanetlenmişlerdir. Hayır! Allah'ın iki eli de açıktır. O lütfunu dilediği gibi dağıtır. Rabbinden sana indirilen onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Biz onların aralarına, kıyamete kadar sürecek kin ve nefret tohumları saçtık. Ne zaman savaş ateşi yaksalar, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışırlar, Allah da bozguncuları sevmez."

 Kuran'da İsrailoğulları ile ilgili tam 41 tane ayet geçiyor, hepsini yazamayacağımdan dolayı bu verdiğim örneklerin anlatmak istediğimi anlattığını düşünüyorum. Ayrıca Kuran'da bir Yahudi kavmi ile ilgili 41 tane ayetin geçmesi, bu kutsal kitabın tüm insanlığa indiğinin başka bir kanıtıdır. Şimdi biz Hz. Musa'nın kurtarma hikayesine geri dönelim ve refaha kavuştuktan sonra İsrailoğulları'nın takındığı tavra bakalım. Yukarıdaki ayetler ile zaten bir fikir sahibi oldunuz ancak yapılanları okuyunca hem o dönem, hem İsrailoğulları hem de ayetler hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olacağınızdan şüpheniz olmasın.

 O zamanlarda Mısır kültürü ile harmanlanan İsrailoğulları, Firavun'un tanrılığını kabul etmiyordu ve Allah'a inanmayı da bir nevi komik buluyorlardı. Zamanla bir Mısır geleneği olan sığıra tapmaya başlamışlardır. Altından yapılma bir buzağı heykelini kendilerine ilah kabul etmişlerdir ve  tapınma törenleri düzenlemeye başlamışlardır. Allah'ın onlara " Benden başkasına kul olmayın" sözünü de kenara atıp, bakar-perestlik inancına bağlanmışlardır.

Bakara suresi  51. Ayet : Ve Musa’ya (Tur dağı’nda) kırk gece (beraberlik) vaadetmiştik. Sonra siz, hemen onun ardından (Samiri’nin altından yaptığı) buzağıyı (tanrı) edindiniz. Ve siz zâlimlersiniz.

Bakara suresi 54. Ayet :
"Ve Musa (a.s) kavmine: “Ey kavmim! Buzağıyı (ilâh) edinmenizle muhakkak ki siz, kendi nefslerinize zulmettiniz. Hemen Yaratıcınız’a tövbe edin. Artık nefslerinizi (birbirinizi) öldürün. bu, Yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır.” demişti. Böylece O, tövbenizi kabul buyurdu.Muhakkak ki O, O tövbeleri kabul eden ve Rahîm olandır."

 Allah, buzağıyı tanrı edinme olayını kutsal kitapta böyle yorumlamıştır ve buradan da anlaşıldığı gibi İsrailoğulları'nın seçilmiş olma dönemi artık sona ermiş, zalimlerin güruhunda boy gösteren bir topluluk haline gelmişlerdir. Ama yaptıkları bunlarla sınırlı kalmamışlardır, Allah'a ihanet etmeleri yalnızca inanmak konusunda değildir. Allah'ın gönderdiği bazı peygamberleri de öldürmüşler ve bozgunculuk çıkarmışlardır. Allah'ı uygunsuz sıfatlar ile anlatmışlardır ve Allah'ı "eli sıkı" ve "fakir" olarak tasvir etmişlerdir. Anlaşmalara ihanet eden, sözünde durmayan ve sürekli düşmanca bir tavır sakınan kavim haline gelmiştir İsrailoğulları. İslam'ın kesin bir hükümle reddettiği fitne ve fesatı yanına alarak Allah'a şirk koşmuşlardır ve zamanında onlara verilen nimetlere sırt çevirmişlerdir. Sonuç olarak İsrailoğulları lanetlenmiş ve cehennem azabında yanacak olan bir kavim halini almıştır, başlarda mükafatlandırılan fakat bunun kıymetini bilmeyip Allah'a ihanet eden Yakub'un evlatları ayrıcalıklarını çok uzun zaman önce kaybetmişlerdir. Sonuç olarak Kuran'da bahsedilen üstün ırk olma durumu sadece bir dönemde sınırlı kalmış ve sonrasında bitmiştir, zaten İsrailoğulları'nın her daim kin içinde olup Hz.Musa'ya inanmaması da artık onların imtiyazlı birer topluluk olamayacağını gösteriyordu. Umut KaradaşYorumlar (0)

İçeriği Paylaş

Arkadaşını davet et
Adınız Soyadınız:
Arkadaşınızın e-mail adresi:

Popüler Yazarlar
   YazarPuan
1 .. .. 6625
2 Firari Fırtına 4640
3 Mustafa Ermişcan 4129
4 Hasan Tabak 3783
5 Nermin Gömleksizoğlu 3394
6 Ömer Faruk Hüsmüllü 3327
7 Uğur Kesim 3215
8 Sibel Kaya 3102
9 Enes Evci 2787
10 Turgut Çakır 2436

Bu Nedir? - En Popüler 100 Yazar
Özgür Roman

Romanlar- Hikayeler - Denemeler - Senaryolar - Çocuk Kitapları - Şiirler - Günlükler - Yazarken - Röportajlar - Forum - Biz Kimiz? - RSS

Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı:406 
 Özgür Roman üyelik sözleşmesi için tıklayınız 

© Özgürroman 2008 - 2011 - info@ozgurroman.com